eğitim ve danışmanlık hizmetleri  0312 285 44 90

1- KAMU İHALE MEVZUATI 

• 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
• 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
• Elektronik Kamu Alımları Platformu – EKAP
• Uygulama Yönetmelikleri
• İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik 
• Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği
• KİK Genel Tebliği 

 

2- KAMU MALİ YÖNETİMİ MEVZUATI 

• Yeni Mali Yönetim Sistemi ile Eskisinin Karşılaştırılması
• Temel Kavramlar
• Genel Yönetim ve Sınıflandırma
• Üst Yönetici, Harcama Yetkilileri, Gerçekleştirme Görevlileri ve Muhasebe Yetkilisi
• Görevli ve Yetkililerin Mali Sorumluluk Kavramı
• Hesap Verme Sorumluluğu ve Mali Sorumluluk Kavramı
• Stratejik Yönetim Planlama
• Bütçe Türleri, Bütçeleşme Süreci
• Ödeme Süreci ve Esasları
• Gelirlerin Toplanması ve Esasları
• Muhasebe Sistemi ve Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Esasları
• Mali Raporlama ve Mali İstatistikler
• İç Kontrol Sistemi
• Taşınır Mal ve Taşınmaz Mal Yönetiminin Esasları
• İç Denetim ve Dış Denetimin Esasları
• Kamu Zararları ve Tahsil Yöntemleri
• Kesin Hesap ve Faaliyet Raporları
• Tüm İkincil Mevzuat

 

3- SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI 

• Sosyal Güvenlik Kavramı, Sosyal Güvenlik Reformuna Giden Nedenler
• Sosyal Güvenlik Kurumunun Genel Tanıtımı
• Sigortalı Sayılanlar ile Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sigortalılığın Zorunlu Oluşu
• Sosyal Güvenlik Sicil Numarası
• Sigortalı Sayılmayanlar
• Sigortalılığın Başlangıcı
• Sigortalı Bildirimi, Tescili ile Genel Sağlık Sigortalılığın Başlangıcı, Bildirimi ve Tescili
• Sigortalılığın Sona Ermesi
• İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve Nakli
• İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt İşveren
• Finansmanı Sağlanan ve Sağlanmayan Sağlık Hizmetleri, Yararlanma Şartları
• Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderleri
• Yurt Dışında Tedavi
• Katılım Payı Alınacak ve Alınmayacak Sağlık Hizmetleri
• Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemi
• İdari Yaptırımlar ve Fesih
• İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortası
• Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları
• Evlenme ve Cenaze Ödenekleri
• Fiili Hizmet Süresi Zammı, İtibari Hizmet Süreleri ve İtibari Hizmet Süresi Primi
• Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler
• Kamu Görevlilerinin Görevden Uzaklaştırılması Durumunda Sigortalılıkları
• Vazife Malüllüğü
• Kamu Görevlilerinin Emekliye Sevk Onayları
• Prime Esas Kazançlar, Prim Oranları, Primlerde Devlet Katkısı
• Prim Belgeleri
• Primlerin Ödenmesi
• Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu ve Ödenmesi
• Zamanaşımı Süreleri
• İşveren Yükümlülükleri
• İdari Para Cezaları

 

4- PERSONEL MEVZUATI 

• Devlet Memurları İstihdamı
• Amirlerin Memurları Yetiştirme Yükümlülüğü
• Devlet Memurlarının Hakları, Sorumlulukları ve Yükümlülükleri
• Sözleşmeli Personel Çalıştırılması
• İşçi Çalıştırılması
• Sosyal Yardımlar
• Mali Haklar
• Disiplin ve memur Yargılanması
• Hizmet İçi Eğitim
• Giyecek Yardımı
• Yiyecek Yardımı
• Tedavi Yardımı
• Yolluklar
• Uygulama Yönetmelikleri ve İlgili Diğer Konular

 

5- BELEDİYE MEVZUATI 

• 5393 Belediye Kanunu
• 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu
• 2464 Belediye Gelirleri Kanunu
• 4109 Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun
• 2886 Devlet İhale Kanunu
• 657 Devlet Memurları Kanunu
• 1319 Emlak Vergisi Kanunu
• 775 Gecekondu Kanunu
• 5179 Gıdaların Üretim, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
• 5199 Hayvanları Koruma Kanunu 
• 5779 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
• 5302 İl Özel İdaresi Kanunu
• 3194 İmar Kanunu 
• 2981 İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
• 3572 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 
• 5326 Kabahatler Kanunu 
• 4734 Kamu İhale Kanunu 
• 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 
• 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
• 2942 Kamulaştırma Kanunu 
• 634 Kat Mülkiyeti Kanunu
• 4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
• 3516 Ölçüler ve Ayar Kanunu
• 4207 Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
• 1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
• 1608 Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Kanun (Belediye Hizmetleri Ceza Hükümleri Kanunu) 
• 4708 Yapı Denetimi Hakkında Kanun

 

6- İMAR KANUNU VE KENT PLANLAMASI 

• 3194 Sayılı İmar Kanunu Uygulaması
• Toprak Koruma ve Arazi Kanunu Yönetmeliği
• Kıyı Kanunu Uygulaması
• Çevre Kanunu Uygulaması
• İmar Kanunu ve Diğer Kanunlarla İlgili İdari Para Cezaları
• 18 İnci Madde Uygulama Yönetmeliği Uygulaması
• Otopark Yönetmeliği Uygulaması
• Plansız Alanlar Yönetmeliği Uygulaması
• Tebligat Kanunu Uygulaması
• İfraz Tevhit Uygulamaları
• Uygulama Yönetmelikleri
• Harita İşleri
• Yapı Ruhsat İşleri
• İskan Ruhsat İşleri
• Depreme Dayanıklılık ve Tedbirler
• Yapı Denetim Firmalarının Belediye İle İlişkileri
• Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik Uygulaması

 

7- TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL YÖNETMELİĞİ VE DEVLET MUHASEBESİ İLİŞKİSİ 

• Taşınır İşlemleri Sorumlular ve Sorumluluk Müessesesi
• Taşınır Kodları ve Detaylı Hesap Planı İlişkisi
• Envanter İşlemleri
• Tüketim malzemesi işlemleri
• Tüketime Sevk İşlemi Süreci
• Dayanıklı Taşınırların İşlemleri
• Defter ve Diğer Belge İşlemleri
• Değer Artırıcı İşlemlerde İzlenecek Yollar
• Bedelsiz Devirlere İlişkin Son Düzenlemeler
• Bağış ve Yardım Yoluyla Taşınır Edinimi ve Elden Çıkarımı
• Sayım Fazlası, Noksanı, Değer Düşüklüğü ve Hurdaya Ayırma İşlemi
• Amortisman İşlemleri
• Taşınırlarda yıl Sonu İşlemleri
• Taşınır Yönetim Hesabı
• Taşınır Kesin Hesabı
• Dönem Sonu İşlemleri
• Hesap Grupları Arasındaki Geçişler
• Mahsup Dönemine Aktarılan Avanslar
• Ödeneklerin Kapatılması
• Devreden Ödenekler
• İptal Edilen Ödenekler
• Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe
• Analitik Bütçe Tanımlaması
• Analitik Bütçe Sınıflandırılması
• Kurumsal Sınıflandırma
• Fonksiyonel Sınıflandırma
• Finansman Sınıflandırma
• Ekonomik Sınıflandırma
• Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması
• Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması
• Bütçe Hazırlanması
• Tahakkuk Esaslı Muhasebe
• Muhasebenin Temel İlkeleri
• Hesap Planı
• Hesapların Çalıştırılması
• Dönem Başı ve Dönem Sonu İşlemleri
• Mali Raporların Çıkarılması
• Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
• Kesin Hesabın Çıkarılması
• İdarenin ve Görevlilerin Sorumlulukları
• Ve İlgili Diğer Konular

 

8- RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI 

• Resmi Yazışma Usul ve Esaslarını Gösteren Yönetmelik
• Resmi Yazışma Ortamları ve Güvenliğin Sağlanması
• Resmi Yazıların Bölümlendirilmesi
• Resmi Yazıların Gönderiliş ve alınışlarında Yapılacak İşlemler
• Örnekli Açıklamalar
• Arşiv Yönetmeliği
• Arşiv Malzemesi ile Arşivlik Malzemenin Korunması
• Görevlilerin Sorumluluğu
• Birim Arşivinde Yapılması Gereken İşlemler
• Ayıklama ve İmha İşlemleri
• Standart Dosya Planları
• Kurumsal Kodlamalar
• Yazışma Kodları
• Dosyalama Sistemi
• Ve İlgili Diğer Konular

 

Türkiye’nin en geniş kapsamlı
kamu eğitim platformu!
0312 285 44 90
0531 695 69 10
Oğuzlar Mah.
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:19-B
Çankaya / ANKARA
DAĞKAR TURİZM
A Grubu 13348